AKTUALITY

APA NEWSLETTER #5

PŘEHLED INFORMACÍ PRO OSVČ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ

PRO UMĚLCE, AUTORY A ŽIVNOSTNÍKY V OBLASTI AUDIOVIZE PŘIPRAVILA
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI 
VE SPOLUPRÁCI S ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI

 
 1. ZÁLOHY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 
 • Od března do srpna 2020 nemusíte platit předepsané zálohy na sociální pojištění. Můžete si tedy ihned zrušit trvalé příkazy na platby záloh na sociální pojištění, které posíláte ČSSZ. Znovu si trvalý příkaz obnovíte v září 2020 (záloha na sociální zabezpečení je splatná do konce měsíce, za který se platí – tedy záloha na září je splatná do 30. 9. 2020). 
 • V ročním vyúčtování se sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se zcela promine. O prominutí nemusíte žádat, změna platí automaticky.
 
 • Pokud odvádíte vyšší než minimální zálohy, pak nemusíte od března do srpna platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020 (tedy až v roce 2021 po podání po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020).
 
 • Pokud jste zálohu za březen 2020 již zaplatili, bude tato platba využita na jiné splatné závazky a pokud takové vůči ČSSZ nemáte, tak bude považovaná za předplacenou platbu na září 2020.
 
 • Neplacení záloh nebude mít vliv na výši důchodu - doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděli zálohy stanovené pro rok 2019.
 
 • Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 můžete podat u ČSSZ bez sankcí až do 3. srpna 2020
 
 1. ZÁLOHY NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 
 • Vládní opatření se nedotkají platby nemocenského pojištění. 
 
 • Platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ tedy zůstává jediným odvodem hrazeným ČSSZ. 
 
 1. ZÁLOHY NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 
 • Stejně jako u sociálního pojištění, ani u zdravotního pojištění nemusíte platit za období od března do srpna 2020 předepsané zálohy na zdravotní pojištění. Nezáleží na tom, jakou máte zdravotní pojišťovnu, platí to pro všechny pojišťovny. V ročním vyúčtování se sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se vám zcela promine, přičemž zůstáváte i nadále zdravotně pojištěni. 
 
 • Můžete si tedy ihned zrušit trvalé příkazy na platby záloh na zdravotní pojištění, které posíláte své zdravotní pojišťovně (např. VZP). Znovu si trvalý příkaz obnovíte v září 2020 (záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se platí – tedy záloha na září 2020 je splatná do 8. 10. 2020).
 
 • O odpuštění platby není potřeba žádat. Změna platí automaticky od března do srpna a týká se všech OSVČ (s hlavní i vedlejší výdělečnou činností).
 
 • Pokud odvádíte vyšší než minimální zálohynemusíte od března do srpna platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020 (tedy až v roce 2021 po podání po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020).
 
 • Pokud jste zálohu za březen 2020 již zaplatili, považuje se tato platba za zálohu na měsíc září 2020.
 
 • Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 můžete podat u své zdravotní pojišťovny bez sankcí až do 3. srpna 2020.
 
 1. PROGRAM „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ“ (FINANČNÍ PŔISPĚVEK PRO OSVČ PEČUJÍCÍ O DĚTI)
 
 • Dosud není upřesněno, od kdy budou moci OSVČ o ošetřovné žádatNěkteré konkrétní podmínky jsou stále v jednání, informace budou postupně doplňovány. S podáváním žádostí prozatím vyčkejte, případně se informujte u kteréhokoli živnostenského úřadu – u své městské části nebo obce s rozšířenou působností.
 
 • Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 
 • Ošetřovné činí 424,- Kč na den (tj. (12 720 Kč, resp. 13 144 Kč měsíčně), a to bez ohledu na to, zda pečujete o jedno nebo více dětí (tj. příspěvek se nenavyšuje dle počtu dětí) a bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den či ne.
 
 • Ošetřovné bude poskytováno OSVČ, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o:
 
            -         dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení, včetně školek (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba; nebo
 
            -         o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19; nebo
 
            -         o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
 
 • Příspěvek se žádá za každý kalendářní měsíc. Příspěvek bude zaslán na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. 
 
 • Žádosti se budou podávat u kteréhokoliv živnostenského úřadu, a to i elektronicky. Úřady chystají oficiální formulář. Není důvod k panice – ošetřovné se bude vyplácet zpětně!
 
 1. ODKLAD POVINNOSTI PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU
 
 • Nemusíte (ale můžete) podávat daňové přiznání k dani z příjmů v termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.
 
 1. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
 
 • Pokud jste přihlášeni k DPH a nepovede se vám včas podat kontrolní hlášení k DPH, musíte je podat sami z vlastní iniciativy později, nejpozději do konce července. V takovém případě vám bude pokuta za pozdní podání automaticky prominuta. Pokud vás k podání finanční úřad bude muset vyzývat, budete muset spolu s pozdě podaným kontrolním hlášením žádat o prominutí sankce a doložit důvody související s koronavirem. Finanční úřady by měly k podání vyzývat až v srpnu, ale nyní není postup finanční správy jasně komunikovaný, proto doporučujeme s podáním neotálet.
 
 • Uvedené se nevztahuje na podání přiznání k DPH! To musíte podat včas, pokud nebudete mít prostředky na platbu DPH, můžete požádat o posečkání úhrady daně při doložení důvodů souvisejících s koronavirem.
 
 • Pokud je to možné, doporučujeme i nadále řádně podávat daňová přiznání k DPH a kontrolní hlášení!
 
 1. OBECNĚ K DANÍM 
 • Od 16. března existuje možnost odložit některé daňové platby, a to podáním žádosti o posečkání úhrady daně, žádosti o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení a žádosti o odpuštění sankcí v případě prodlení. Podrobné informace lze získat na webových stránkách finanční správy: 
 
 1. BEZÚROČNÉ PŮJČKY
 
 • Od pondělí 30. března 2020 bude možné žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek v programu COVID II, a to na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.).
 
 • Nebude stanovena minimální hranice půjčky, žádosti by měly být přijímány do 15 milionů korun. 
 
 • O úvěry bude možné žádat u většiny komerčních bank. Ručit za půjčky bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Spojte se tedy se svou bankou, pokud chcete o úvěr požádat. Učiňte tak pokud možno ihned, protože objem finančních prostředků v tomto programu bude limitovaný!
 
 • Více informací bude k dispozici na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.: https://www.cmzrb.cz/, kde budou ke stažení i formuláře k podání žádosti o bezúročný úvěr
 
 1. PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 15.000,- KČ MĚSÍČNĚ

 

 • OSVČ, které musely uzavřít v důsledku vládních opatření své provozovny nebo jim tato opatření znemožnila výkon podnikatelské činnosti, budou po dobu omezení dostávat 15 tisíc korun měsíčně.
 
 • Paušální náhrada by měla být vyplácena po celou dobu trvání omezení.
 
 • Vyplácet ji budou finanční úřady. 
 
 • Podrobnosti vláda projedná v pondělí 30. 3.2020. 

<<< ZPĚT